Zásady zpracování ochrany osobních údajů

Jak porovnatpujcky.cz chrání data klientů?

JAK POROVNATPUJCKY.CZ CHRÁNÍ DATA KLIENTŮ?

Při zpracování osobních údajů vycházíme dle pravidel z hlavních zásad Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“). Osobní údaje zpracováváme vždy správně, korektně, zákonným a transparentním způsobem, shromažďujeme je pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely (viz účel nabídky půjčky či hypotečního úvěru) a staráme se o jejich minimalizaci. Pracujeme s přesnými a dle potřeby aktualizovanými daty, ukládáme je pouze po dobu nezbytnou pro dotčený účel zpracování a nakládáme s nimi způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení pomocí zabezpečených serverů.

S daty klientů Porovnatpujcky.cz nakládá v rozsahu a za účelem definovaným uzavřeným smluvním vztahem, včetně možnosti obou stran od zpracování dat a spolupráce jako takové odstoupit.

Správcem osobních údajů je společnost Richter Consult s.r.o.se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 080 13 101, zápis do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311538 (dále jen „Správce“).

V případě vyplnění a odeslání Žádosti o půjčku bude Správce zpracovávat tam vyplněné osobní údaje za účelem vytvoření nabídky půjčky či hypotečního úvěru. Správce předá tyto údaje společnostem poskytujícím finanční produkty, se kterými je Správce ve smluvním vztahu pro účely zprostředkování žádosti o daný finanční produkt, jejichž seznam je uveden na https://porovnatpujcky.cz/ (dále jen „poskytovatel finančního produktu“, příp. plurál). Jsem si vědom toho, že poskytovatel finančního produktu je oprávněn nahlížet do příslušných registrů a databází (např. registr SOLUS, Nebankovní registr klientských informací, Bankovní registr klientských informací, Centrální evidence exekucí provozovaná Exekutorskou komorou České republiky; databáze Ministerstva vnitra České republiky pro ověření platnosti osobních dokladů; Insolvenční rejstřík zřízený Ministerstvem spravedlnosti České republiky, katastr nemovitostí) a do svého interního systému i bez mého souhlasu z důvodu posouzení mé úvěruschopnosti v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Beru na vědomí, že s cílem zefektivnit a zjednodušit proces žádosti o poskytnutí finanční služby může poskytovatel finančního produktu mé osobní údaje, které získá od Správce, předvyplnit do vlastního elektronického formuláře sloužícího k pokračování v žádosti o finanční produkt, a to v závislosti na technických a organizačních možnostech Správce a poskytovatele finančního produktu. Poskytovatel finančního produktu se může rozhodnout, zda bude žadatele kontaktovat s dalšími informacemi ohledně finančního produktu, který poptává, a následně s případnou nabídkou na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního produktu, a to na základě předběžného automatizovaného posouzení. Poskytovatel finančního produktu může po obdržení údajů od Správce a po předběžném posouzení žadatele zvolit za účelem pokračování v žádosti také možnost telefonického kontaktování žadatele.

Beru na vědomí, že poskytovatel finančního produktu může informovat Správce o stavu mé žádosti o finanční službu, a to za účelem vzájemného finančního vypořádání.

Tímto jsem informován a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas mohu kdykoli zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi mnou a Správcem. Tímto rovněž není dotčeno mé právo požadovat výmaz i těchto osobních údajů, které se mě týkají a jsou stále v držení Správce.

Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Pokud by je předával do zahraničí pak pouze za splnění ustanovení čl. 44 a násl. GDPR.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Prohlašuji, že před udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů jsem se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů poskytovatelů finančního produktu na jejich webových stránkách.

Jsem tímto informován o svých právech:

Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud:

  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
  • zpracování je protiprávní nebo
  • to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud:

  • popíráte přesnost Osobních údajů,
  • zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit,
  • Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano
  • nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Správce tyto údaje předal jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva můžete uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese helena.richterova@artoffacts.eu

Jako subjekt údajů máte dále Právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Dotčeného dozorového úřadu (ve smyslu čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 www.uoou.cz).

Scroll to Top